Ohita navigaatio

Opettajan ja rehtorin rikosoikeudellinen vastuu -koulutus ti 23.1.2024 Teams-linkki

Opettajan ja rehtorin rikosoikeudellinen vastuu ti 23.1.2024 Teams
Linkki Teams-kokoukseen:
https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_ZDg0MzU2NjgtZTMzOC00Mjg1LTk0Y2EtNGVhNTkxNDkzMTIy%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%222f56bc68-4aa2-4722-9233-bdfefe459f07%22%2c%22Oid%22%3a%220404d969-1184-4553-b419-cc5ef2db9260%22%7d

Tapahtumat

Yhdistyksemme

Alueyhdistys toimii OAJ:n paikallisyhdistysten sekä ala- ja oppilaitoskohtaisten jäsenyhdistystensä edunvalvonnan ja koulutuksen tukena. Alueyhdistyksen jäsenyhdistyksissä on yhteensä n. 1 200 jäsentä.